Het functioneren van een VvE Bestuur

Binnen een Vereniging van Eigenaars (VvE) is het bestuur een van de belangrijkste organen. Het bestuur kan bestaan uit één of meerdere personen, afhankelijk van wat in de splitsingsakte bepaald is. Het VvE-bestuur kan ook taken uitbesteden aan een professionele beheerder. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de financiële en operationele gang van zaken binnen de VvE en draagt persoonlijke aansprakelijkheid voor eventuele verkeerde beslissingen.

Belangrijkste punten

 • Een VvE-bestuur heeft verschillende taken zoals het accorderen van facturen en beoordelen van contracten en offertes.
 • Het bestuur kan bestaan uit één of meerdere personen, afhankelijk van de splitsingsakte.
 • Het VvE-bestuur is eindverantwoordelijk voor de financiële en operationele gang van zaken binnen de VvE.
 • Het VvE-bestuur kan taken uitbesteden aan een professionele beheerder.
 • Bestuursleden dragen persoonlijke aansprakelijkheid voor eventuele verkeerde beslissingen.

Taken van het VvE-bestuur

Het VvE-bestuur heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden binnen de Vereniging van Eigenaars (VvE). Deze taken zijn essentieel voor het goed functioneren van de VvE en het waarborgen van de belangen van alle eigenaren.

De belangrijkste taken van het VvE-bestuur zijn:

 1. Accorderen van facturen: Het bestuur controleert en keurt de ontvangen facturen van leveranciers en dienstverleners goed. Hierbij wordt gelet op de juistheid van de geleverde diensten en de overeenstemming met afgesloten contracten.
 2. Beoordelen van contracten en offertes: Het bestuur analyseert en beoordeelt de aangeleverde contracten en offertes voor onderhouds- en bouwprojecten. Dit om ervoor te zorgen dat er betaalbare en kwalitatief hoogwaardige diensten worden geleverd aan de VvE.
 3. Overleg plegen met de beheerder: Als er een professionele beheerder aangesteld is,  onderhoudt het bestuur regelmatig contact hiermee. Hierbij worden de lopende zaken besproken, zoals financiële rapportages, onderhoudsplanningen en klachten van eigenaren.
 4. Onderhoudsplanning en uitvoering: Als er geen professionele beheerder is aangesteld, zal het bestuur de onderhoudsplanning en uitvoering zelf coördineren
 5. Uitwerken van besluiten van de Algemene Leden Vergadering (ALV): Het bestuur zet de genomen besluiten van de ALV om in concrete acties en richtlijnen. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat de besluiten binnen de wettelijke kaders en de VvE-reglementen vallen.
 6. Signaleren van overtredingen van de Akte en het Huishoudelijk Reglement: Het bestuur ziet toe op de naleving van de Akte van Splitsing en het Huishoudelijk Reglement. Eventuele overtredingen worden opgemerkt en er worden passende maatregelen genomen om de naleving te waarborgen.
 7. Communiceren met de leden: Het bestuur heeft als taak belangrijke zaken te communiceren aan de leden, zodra dat belangrijk is. Dus niet alleen op de jaarlijkse ALV. De communicatiemodule van VvE.nl is hierbij een handig hulpmiddel.

Naast deze specifieke taken kan het VvE-bestuur ook andere verantwoordelijkheden hebben, afhankelijk van de situatie binnen de VvE. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de hele gang van zaken binnen de VvE en is hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele financiële schade als gevolg van verkeerde beslissingen.

Het is essentieel dat het bestuur deze taken nauwkeurig en verantwoordelijk uitvoert, rekening houdend met de belangen van alle eigenaren.

Structuur en rollen binnen het VvE-bestuur

Het VvE-bestuur speelt een cruciale rol in het functioneren van een Vereniging van Eigenaars (VvE). Het bestuur bestaat meestal uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Elke rol heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en taken binnen de VvE.

Rol Verantwoordelijkheden
Voorzitter De voorzitter heeft als taak om de vergaderingen van de VvE voor te zitten. Daarnaast zorgt de voorzitter ervoor dat de besluiten die genomen zijn tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) worden uitgevoerd.
Secretaris De secretaris is verantwoordelijk voor de communicatie met de leden van de VvE. Ook heeft de secretaris als taak het opstellen van de notulen van de vergaderingen en het beheren van de correspondentie.
Penningmeester De penningmeester beheert de financiële zaken van de VvE. Dit omvat het beheren van de kas, het opstellen van het budget en het accorderen en controleren van de financiële stukken.
De penningmeester wordt jaarlijks gecontroleerd door de Kascommissie

In kleinere VvE’s kan één persoon alle taken van het bestuur op zich nemen. Echter, voor grotere en meer complexe VvE’s is het vaak aan te raden om deze taken uit te besteden aan een professionele beheerder. Een professionele beheerder heeft de expertise en ervaring om de VvE efficiënt te managen en de belangen van de eigenaars te behartigen.

Het VvE-bestuur is belangrijk, maar het hoogste beslissende orgaan binnen de VvE is de ALV. De ALV neemt belangrijke beslissingen en het bestuur voert deze beslissingen uit. Door samen te werken en de rollen binnen het bestuur goed te verdelen, kan een VvE effectief functioneren en het beste resultaat behalen voor alle eigenaars.

Vergoeding voor het VvE-Bestuur

Een van de vragen die vaak opkomt, is of het VvE-bestuur recht heeft op een vergoeding voor de uitgevoerde taken. In veel gevallen wordt het bestuur vrijwillig uit eigenaars gekozen en ontvangen ze geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Echter, in sommige gevallen kan de algemene vergadering besluiten om een vergoeding toe te kennen aan het bestuur voor hun tijd en inzet.gemeenschappelijke gedeelten en zaken.

Aansprakelijkheid van het VvE-Bestuur

Het VvE-bestuur kan ook aansprakelijk worden gesteld voor zijn handelingen of nalatigheden. Het is van belang dat het bestuur zich bewust is van zijn verantwoordelijkheden en zorgvuldig handelt in het belang van de VvE en haar leden. In het geval van wanbeheer of schade veroorzaakt door nalatigheid van het bestuur, kunnen eigenaars stappen ondernemen om het bestuur aansprakelijk te stellen.
Om zich hiertegen te beschermen, is het verstandig voor het bestuur om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekering biedt financiële bescherming voor het bestuur in geval van eventuele claims of schade als gevolg van verkeerde beslissingen.

Het Bestuur van een VvE aanklagen

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat eigenaars van een VvE besluiten om het bestuur aan te klagen, bijvoorbeeld vanwege vermeend wanbeheer, financiële malversaties of het niet naleven van wettelijke verplichtingen. Het is belangrijk voor eigenaars om zich bewust te zijn van hun rechten en juridische stappen te overwegen als het bestuur ernstige tekortkomingen vertoont.

Conclusie

Het VvE-bestuur speelt een essentiële rol in het functioneren van een Vereniging van Eigenaars (VvE).

Als sleutelfiguren binnen de VvE hebben VvE-bestuursleden de verantwoordelijkheid om het belang van de VvE en haar eigenaren te behartigen. Door zich bewust te zijn van hun taken, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid kunnen bestuursleden een positieve bijdrage leveren aan het succesvol functioneren van de VvE.

Heb je vragen over dit onderwerp? Stel deze dan aan VvE.nl

Lees ook:

Blijf op de hoogte

Het laatste VvE.nl nieuws in jouw mailbox. Meld je nu aan voor de VvE.nl nieuwsbrief!