Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van VvE.nl gaat u akkoord met de volgende algemene algemene voorwaarden. Deze zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat VvE.nl voor iedereen werkt.

Gebruik van VvE.nl

U meldt u aan als gebruiker en zult niet:

 • handelen in strijd met enige wetgeving of onze regels en beleid inzake verboden inhoud;
 • onjuiste of misleidende informatie verstrekken;
 • handelen in strijd met enige rechten van derden;
 • berichten verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten;
 • virussen of andere technologie verspreiden die VvE.nl of de belangen of het eigendom van gebruikers van VvE.nl kunnen schaden;
 • de infrastructuur van VvE.nl onredelijk belasten of de goede werking van VvE.nl verstoren;
 • enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden;
 • oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen e-mail adressen, zonder hun toestemming;
 • maatregelen om de toegang tot VvE.nl te voorkomen of te beperken, omzeilen.


Misbruik van VvE.nl

Voor het melden van illegale en inbreukmakende advertenties en andere problemen of beledigende inhoud verzoeken wij u gebruik te maken van onze contactpagina of evaluatieformulier. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Wij kunnen onze dienst beperken of beëindigen, gehoste inhoud verwijderen en technische, juridische en wettelijke maatregelen treffen om gebruikers van VvE.nl te weren indien wij van mening zijn dat zij problemen veroorzaken of niet handelen in overeenstemming met de letter of de geest van ons beleid zoals verwoord in deze algemene voorwaarden en de overige beleidsregels. Ongeacht of wij al dan niet besluiten om een gebruiker van VvE.nl te weren, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van VvE.nl door gebruikers.Materiaal

VvE.nl bevat gegevens van ons en van de gebruikers die zich bij ons hebben aangemeld. U gaat ermee akkoord VvE.nl, onze auteursrechten en/of handelsmerken niet te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden. Als u van mening bent dat inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten, dan verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen middels het contactformulier op de site; wij zullen de kwestie dan onderzoeken. Wij behouden ons het recht voor materiaal te verwijderen indien wij redenen hebben om te vermoeden dat deze algemene voorwaarden of de rechten van wie dan ook zijn geschonden.Aansprakelijkheid

U gaat ermee akkoord ons niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Aangezien het meeste van het materiaal op VvE.nl afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze diensten. Daarom sluiten wij, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van data, geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw gebruik van VvE.nl. Indien wij ondanks bovenstaande paragraaf toch aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid jegens u of derden beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding die u aan ons heeft betaald gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) 100 euro, al naar gelang wat hoger is.Persoonlijke gegevens

Door gebruik te maken van VvE.nl gaat u akkoord met het verzamelen, overdragen, opslaan en gebruiken van uw persoonlijke gegevens zoals verder beschreven in ons privacybeleid. Tevens gaat u akkoord met het ontvangen van nieuws van ons, tenzij u ons meldt dat u zulke berichten liever niet wilt ontvangen.Algemeen

Deze voorwaarden en de overige beleidregels zoals vermeld op VvE.nl vormen de hele overeenkomst tussen VvE.nl en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Indien wij een bepaling niet afdwingen, dan impliceert dit niet dat we afstand doen van het recht dat op een later moment alsnog te doen. Indien een van deze algemene voorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige algemene voorwaarden onverlet. Wij kunnen deze algemene voorwaarden van rechtswege en naar eigen goeddunken overdragen door middel van de onderstaande kennisgeving.Overige Beleidsregels

Waar deze Beleidsregels in strijd mocht zijn met de algemene voorwaarden dan gelden de algemene voorwaarden. VvE.nl adviseert u deze algemene voorwaarden te lezen.Regels voor iedereen

VvE.nl is een platform

VvE.nl functioneert als een laagdrempelig platform waar iedereen gebruik kan maken van haar diensten. VvE.nl is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties en afspraken tussen gebruikers en verenigingen. Om die reden kan VvE.nl dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit van het werk en de juistheid van de informatie die geplaatst is. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten enkel toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.

VvE.nl is nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen een vereniging en een gebruiker door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart VvE.nl (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.Verwijzingen naar websites of diensten van derden

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. VvE.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.Gebruik van de (inhoud van) de website van VvE.nl

Het is u niet toegestaan de website van VvE.nl of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van VvE.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.Handelen in strijd met de algemene voorwaarden en/of het beleid van VvE.nl

VvE.nl behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van VvE.nl in strijd handelt met de algemene voorwaarden of de Beleidsregels van VvE.nl, onverminderd het recht van VvE.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. VvE.nl kan onder meer – doch niet uitsluitend – één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):

 • verwijdering van uw account
 • schorsing van het account,
 • verstrekking van (persoons)gegevens aan derden waaronder politie, justitie en rechthebbenden.


VvE.nl site abonnement

Abonnees van VvE.nl kunnen na betaling van het voor hen geldende tarief gebruik maken van de volledige functionaliteit van de VvE.nl site en app.

Het abonnement van VvE.nl wordt aangegaan voor de duur van één jaar en gaat in op de datum van aanmelding. De betaling geschiedt per jaar.

Het abonnementsgeld wordt automatisch voor één jaar rond de 28e van de maand geïncasseerd. Na een jaar wordt het abonnementsgeld voor de nieuwe periode van de VvE rekening afgeschreven. De betreffende VvE is er voor verantwoordelijk dat er voldoende geld op de rekening staat die opgegeven is voor incasso. Het abonnementsgeld kan tussentijds worden bijgesteld, maar gaat pas in vanaf het volgende facturatiejaar.

Het abonnement wordt na een jaar automatisch verlengd met een jaar, tenzij een opzegging is ontvangen. Opzegging van het abonnement dient te geschieden met een opzegtermijn van 30 dagen voor afloop van de contracttermijn.

Indien een VvE het VvE.nl abonnement opzegt, is vanaf de einddatum van het abonnement de site niet meer beschikbaar. De data wordt binnen afzienbare tijd verwijderd. De VvE is zelf verantwoordelijk voor het maken van backups van de data.Bindend advies

Alle geschillen of wettelijke aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met onze diensten (met uitsluiting van de gerechtelijke stappen die VvE.nl zelf onderneemt om de aan VvE.nl verschuldigde bedragen te ontvangen en/of een schadevergoeding of een bevel te verkrijgen met betrekking tot onrechtmatige verrichtingen op de website van VvE.nl, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of de algemene voorwaarden zal worden beslecht door middel van bindend advies volgens de regels van de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken te Den Haag. Indien u of VvE.nl een vordering instelt die strijdig is met deze regeling, kan de wederpartij buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten claimen tot een maximum van € 5.000,-.

Blijf op de hoogte

Het laatste VvE.nl nieuws in jouw mailbox. Meld je nu aan voor de VvE.nl nieuwsbrief!