Welke richtlijnen zijn er voor verhuur via Airbnb in een VvE?

In de wereld van vastgoedbeheer is de opkomst van platforms zoals Airbnb een veelbesproken onderwerp geworden. Voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) brengt dit een scala aan juridische en praktische overwegingen met zich mee. Laten we eens kijken naar de richtlijnen en verboden met betrekking tot Airbnb-verhuur binnen VvE’s.

Het VvE-verbod op Airbnb-verhuur

Vaak wordt een verbod op Airbnb-verhuur aan toeristen vastgelegd in het splitsingsreglement van de VvE. Dit betekent dat eigenaren van appartementen binnen een wooncomplex doorgaans geen toestemming hebben van de VvE om hun woning als bed & breakfast te gebruiken, tenzij het splitsingsreglement expliciet anders bepaalt. Het is belangrijk op te merken dat zelfs als de lokale gemeente verhuur aan toeristen toestaat, dit geen invloed heeft op het VvE-reglement. Dit blijft een aangelegenheid tussen de woningeigenaren binnen de VvE.

Oprichting van een VvE en de regelgeving

Een VvE wordt opgericht bij de splitsing van appartementsrechten, vastgelegd in een notariële splitsingsakte. Bij de aankoop van een appartementsrecht wordt altijd verwezen naar deze splitsingsakte. Vaak wordt een standaardmodelreglement van toepassing verklaard, waarin specifieke bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot het gebruik van privégedeelten. Zo staat bijvoorbeeld in artikel 25 van veel modelreglementen dat elk privégedeelte is bestemd voor gebruik als woning en dat afwijkend gebruik alleen is toegestaan met toestemming van de VvE. Hierin wordt ook vaak expliciet vermeld dat het exploiteren van privégedeelten als pension- of kamerverhuurbedrijf niet is toegestaan.

Huishoudelijk reglement versus splitsingsreglement

Het huishoudelijk reglement van een VvE kan aanvullende regels bevatten bovenop het splitsingsreglement. Echter, deze regels mogen niet strikter zijn dan de regels in het splitsingsreglement. De vergadering van de VvE kan alleen regels van orde opnemen met betrekking tot het feitelijke gebruik van gemeenschappelijke ruimten. Er is echter een uitzondering mogelijk als de VvE-vergadering afwijkend gebruik van privégedeelten toestaat. Beperkingen voor het gebruik van privégedeelten moeten gebaseerd zijn op de mogelijkheden zoals vastgelegd in de splitsingsakte. Dus als er geen verbod op verhuur in het splitsingsreglement staat, kan dit ook niet worden opgenomen in het huishoudelijk reglement. Een verhuurverbod kan alleen worden ingevoerd door wijziging van het splitsingsreglement.

Handhaving door de VvE

Als de VvE van mening is dat een eigenaar het splitsingsreglement overtreedt door Airbnb-verhuur, kan het VvE-bestuur verzoeken om naleving van de regels. Doorgaans staat er een boetebeding in het splitsingsreglement en kan het bestuur aangeven dat een boete wordt opgelegd als de overtreding voortduurt. Als overleg en sommaties niet tot een oplossing leiden, kan de VvE besluiten om via een advocaat nakoming van het verbod te eisen in een kort geding, onder dreiging van een dwangsom. Deze actie kan ook in een bodemprocedure worden voortgezet, waarbij de VvE kan vragen om een verklaring dat Airbnb-verhuur strijdig is met de akte van splitsing.

Conclusie

In essentie is Airbnb-verhuur binnen VvE’s onderhevig aan de regels en beperkingen zoals vastgelegd in het splitsingsreglement en mogelijk het huishoudelijk reglement. Het naleven van deze regels is essentieel om conflicten binnen de VvE te voorkomen en de harmonie tussen de eigenaren te behouden. Bij verhuur via een platform als Airbnb is het daarom altijd verstandigte informeren bij de VvE wat de richtlijnen zijn in uw specifieke geval.

Door een helder begrip te hebben van deze richtlijnen kunnen eigenaren binnen VvE’s hun Airbnb-activiteiten effectief beheren, terwijl ze tegelijkertijd de belangen van de gemeenschap behartigen.

Lees ook:

Blijf op de hoogte

Het laatste VvE.nl nieuws in jouw mailbox. Meld je nu aan voor de VvE.nl nieuwsbrief!