Klachten over VvE beheerders: wat kun je doen?

low angle view of building

Klachten over VvE beheerders: wat kun je doen?

De eerste barst in een aanvankelijk rooskleurige relatie tussen VvE en beheerder.

Onenigheden kunnen, indien niet adequaat aangepakt, escaleren tot ernstige geschillen die de samenwerking verstoren.

Het hanteren van correcte procedures bij klachten is cruciaal; een gestructureerde benadering waarborgt de verenigingsbelangen en bevordert een oplossingsgerichte dialoog.

Stappen zetten is noodzakelijk.

Kenmerken van VvE-beheerproblemen

Commotie rondom de beheerder van een VvE ontstaat niet zelden uit een opeenstapeling van kleinere ongeregeldheden die onbehandeld blijven en uiteindelijk escaleren. Denk hierbij aan het niet-naleven van gemaakte afspraken, onvoldoende communicatie en transparantie, of het in gebreke blijven bij de financiële administratie. Ook een gevoel van onvoldoende betrokkenheid bij de leden of het niet tijdig uitvoeren van onderhoud kan duiden op fundamentelere problemen binnen het VvE-beheer. Erkennen van deze symptomen is essentieel voor vroegtijdige interventie en mogelijke conflictresolutie.

Communicatiegebreken identificeren

Een veelgehoorde klacht betreft gebrekkige communicatie. Vaak voelt men zich niet gehoord of gemist in correspondentie wat kan leiden tot frustratie en wantrouwen tussen VvE-leden en de beheerder.

Slechte informatiedoorstroming versterkt het gevoel van onbehagen. Een goed beheer vloeit voort uit transparantie en regelmatig overleg, waarbij beide zijden zich gehoord en gerespecteerd voelen. Het ontbreken daarvan is veelzeggend.

Succesvol VvE-beheer vereist een gestroomlijnde communicatie die beide partijen verbindt en vertrouwen opbouwt.

Inefficiënte communicatie kan vaak worden herleid tot onduidelijke processen en afspraken. Door te zorgen voor duidelijkheid in verwachtingen en taken (wie doet wat en wanneer?), kunnen veel misverstanden en daarmee ongenoegen worden voorkomen. Communicatielijnen moeten daarom helder zijn.

Financiële misstappen herkennen

Financiële misstappen binnen een VvE kunnen vaak sluipenderwijs ontstaan. Let bijvoorbeeld op onverklaarbare tekorten of een gebrek aan transparantie in financiële rapportages.

Worden betalingen onregelmatig verricht of blijven ze uit? Dit kan wijzen op wanbeheer.

Een plotselinge wijziging in de leveranciers of dienstverleners kan duiden op niet-transparante afspraken of zelfs vriendjespolitiek.

Frequente overschrijding van de begroting zonder heldere verantwoording is een teken aan de wand. Wees alert op dergelijke onregelmatigheden.

Het is cruciaal dat financiële procedures worden gevolgd. Afwijkingen van de norm zijn redenen voor nader onderzoek en eventueel ingrijpen vanuit de VvE.

Twijfels over de financiële integriteit? Het is van belang dat leden actie ondernemen. Schakel bijvoorbeeld een externe accountant in voor een extra controle.

Onderhoudsachterstanden signaleren

Herken tijdig signalen van verwaarlozing.

Onderhoudsachterstanden verminderen de waarde van het vastgoed significant. Lekkages, scheuren in de muur of een haperende lift zijn concrete aanwijzingen. Als deze problemen niet tijdig worden aangepakt, kunnen de kosten voor herstel exponentieel stijgen. Daarom is het essentieel dat er regelmatig inspecties plaatsvinden.

De staat van het onderhoud is cruciaal.

Het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) is hierbij een must. Dit plan geeft inzicht in aankomend onderhoud en de daarvoor gereserveerde budgetten. Wanneer achterstanden zich voordoen, kan het MJOP helpen om prioriteiten te stellen en de financiële consequenties te overzien.

Kwaliteit van leefomgeving waarborgen is een plicht.

Let bijvoorbeeld op de termijnen van het schilderwerk en dakonderhoud. Dit zijn werkzaamheden die niet alleen de esthetiek, maar ook de duurzaamheid van het pand waarborgen. Het niet naleven van onderhoudstermijnen kan leiden tot snellere slijtage en uiteindelijk hogere kosten voor de VvE-leden.

Een MJOP is niet statisch maar moet actueel gehouden worden.

Dit betekent dat regelmatig (bijvoorbeeld eens per jaar) het MJOP geüpdatet wordt aan de hand van uitgevoerd onderhoud en veranderde inzichten. Factoren zoals weersomstandigheden kunnen bijvoorbeeld invloed hebben op de levensduur van materialen. Een MJOP dient dus als een levend document dat de VvE helpt om onderhoudsachterstanden tijdig te signaleren en daarop te anticiperen.

Juridische basis voor klachten

Klachten over VvE beheerders moeten wel gefundeerd zijn. Juridisch gezien dient de klager aantoonbare gronden te hebben die onder de verantwoordelijkheid van de beheerder vallen.

In het Burgerlijk Wetboek, meer specifiek het appartementsrecht, zijn zowel de rechten als de plichten van de VvE-leden en de VvE beheerder vastgelegd. Indien er sprake is van nalatigheid of wanprestatie door de VvE beheerder, kunnen de betreffende artikelen als grondslag dienen voor gerechtelijke stappen.

De begrippen “wanprestatie” en “onrechtmatige daad” zijn juridische termen die van toepassing kunnen zijn bij het indienen van een klacht tegen een VvE beheerder.

VvE-beheerstatuten begrijpen

Begrip van VvE-beheerstatuten is essentieel voor een effectieve samenwerking met de beheerder.

 • Taken en verantwoordelijkheden: Wie doet wat binnen de VvE en waar liggen de verantwoordelijkheden?
 • Procedure bij klachten: Hoe worden klachten afgehandeld en binnen welke termijn?
 • Mogelijkheid tot wijziging: Onder welke voorwaarden kunnen de beheerstatuten worden aangepast?
 • Communicatie: Op welke wijze en frequentie vindt communicatie tussen beheerder en VvE-leden plaats?
 • Financiële bepalingen: Welke afspraken zijn er over financieel beheer en verantwoording?

Goede kennis van deze statuten voorkomt misverstanden en biedt houvast bij geschillen.

De beheerstatuten vormen de ruggengraat van de beheersorganisatie en onderstrepen het belang van transparantie en wederzijdse verwachtingen.

Wettelijke rechten van eigenaren

Elke eigenaar heeft recht op informatie over de VvE, zoals financiële overzichten en notulen van vergaderingen.

Daarnaast hebben de leden van een VvE invloed op besluitvorming door hun stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). Bovendien is het mogelijk om, bij onvoldoende informatie of transparantie, een VvE-beheerder te verzoeken deze te verstrekken.

De wet voorziet ook in de mogelijkheid tot het oproepen van een extra ALV, indien een bepaald percentage van de leden dit ondersteunt. Hier kunnen zorgen en klachten formeel worden geuit en besproken met alle betrokkenen.

Eigenaren hebben tevens het recht om de notulen, de boekhouding en andere relevante documenten van de VvE in te zien. Bij onregelmatigheden kunnen zij het bestuur hierop aanspreken.

Indien conflicten met een VvE-beheerder niet intern opgelost kunnen worden, kan een eigenaar naar de kantonrechter stappen voor een onafhankelijk oordeel.

De klachtenprocedure volgen

Bij onvrede over de prestaties van een VvE-beheerder is het volgen van de officiële klachtenprocedure een noodzakelijke stap. Elke VvE dient te beschikken over een helder klachtenprotocol, waarin staat omschreven hoe klachten ingediend en afgehandeld worden. Het is essentieel om uw klacht schriftelijk en onderbouwd in te dienen bij het bestuur van de VvE. Beschrijf duidelijk en feitelijk wat de klacht inhoudt en welke oplossing u voor ogen heeft. Veelal is er binnen de klachtenprocedure ruimte voor een reactie van de VvE-beheerder en een termijn waarbinnen men dient te reageren. Indien de klachtenprocedure niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan verdere actie ondernomen worden in lijn met de statuten of reglementen van de VvE.

Interne VvE-klachtenroute benutten

Indien u als lid van een VvE ongenoegen ervaart met uw VvE-beheerder, is het zaak eerst de interne procedures te volgen. Dit houdt in dat uw klacht formeel kenbaar gemaakt moet worden binnen het gestelde raamwerk van de VvE.

Vaak beschikt een VvE over een vastgestelde klachtenprocedure die in het huishoudelijk reglement of de statuten is opgenomen. Het is belangrijk deze procedure zorgvuldig te doorlopen. Documenteer uw klacht gedetailleerd, voorzien van eventuele bewijsstukken, en stuur deze naar het bestuur van de VvE of de klachtencommissie, mits aanwezig. Conform de procedure krijgt de beheerder de kans om op de klacht te reageren binnen een bepaalde termijn.

Het bestuur of de klachtencommissie zal na ontvangst van de klacht deze in behandeling nemen en onderzoeken. Zij fungeren als bemiddelaar tussen u en de beheerder en streven naar een evenwichtige oplossing. De uitkomst van dit onderzoek is bindend voor alle betrokken partijen en hoort binnen de gestelde termijnen gecommuniceerd te worden.

Mocht de interne klachtenbehandeling niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan kan er, conform de statuten van de VvE, overwogen worden verdere stappen te ondernemen. Dit kan inhouden; het inschakelen van een onafhankelijke mediator, het bijeenroepen van een extra algemene ledenvergadering of als laatste middel gerechtelijke stappen. De genomen weg dient echter altijd in overeenstemming met de VvE-reglementen te zijn.

Schakel een VvE deskundige in

Het inschakelen van een VvE deskundige biedt professioneel inzicht in complexe situaties.

 1. Inventariseer de klachten – Zorg dat u een duidelijk overzicht heeft van alle lopende klachten.
 2. Onderzoek de VvE-statuten – Ga na welke rechten en plichten er binnen de VvE gelden.
 3. Beoordeel de beheerovereenkomst – Controleer of de beheerder zijn afspraken nakomt zoals vastgelegd.
 4. Advies over vervolgstappen – Een VvE deskundige kan adviseren over eventuele juridische stappen.
 5. Communicatie met de beheerder – De expert kan bemiddelen tussen de VvE en de beheerder.Een VvE deskundige kan een objectieve analyse maken van de situatie.

Deze expert biedt ondersteuning bij het vinden van een passende oplossing voor de lange termijn.

Externe geschillenbeslechting gebruiken

Wanneer intern overleg geen soelaas biedt, kan een externe geschilinstantie worden ingeschakeld. Dit is met name van toepassing wanneer de VvE en de beheerder er samen niet uitkomen en de geschillen de bedrijfsvoering schaden.

Bij externe geschillenbeslechting kan gedacht worden aan een onafhankelijke geschillencommissie, bindende arbitrage of mediation. Dergelijke trajecten streven naar een oplossing buiten de rechtbank om, wat tijdrovende en kostbare gerechtelijke procedures kan voorkomen.

Het traject van externe geschillenbeslechting dient met zorgvuldigheid en conform de geldende VvE-reglementen aangepakt te worden, zodat de oplossing rechtsgeldig en geaccepteerd is.

Gang naar de Geschillencommissie

Indien een VvE geschil met de beheerder persisteert, biedt de Geschillencommissie uitkomst.

 1. Voorbereiden van de klacht: Verzamel alle relevante documentatie en gegevens die de klacht onderbouwen.
 2. Indienen van de klacht: Dien een formeel schrijven in bij de Geschillencommissie, waarin de situatie en het gewenste resultaat duidelijk worden uiteengezet.
 3. Betaling van klachtengeld: Betaal het vereiste klachtengeld om de procedure te beginnen.
 4. Behandeling van de klacht: De Geschillencommissie zal de klacht behandelen en beoordeelt deze op grond van de aangeleverde informatie.
 5. Uitspraak: Na de beoordeling volgt een uitspraak; deze kan bindend zijn, afhankelijk van het reglement van de Geschillencommissie.Een gedetailleerd inzicht in de klacht is essentieel voor een succesvolle procedure.

Een uitspraak van de Geschillencommissie is vaak bindend en dient door beide partijen gerespecteerd te worden.

Juridische actie ondernemen

Juridische stappen zijn niet uitgesloten.

Wanneer de klachtenprocedure via de Geschillencommissie geen soelaas biedt, kan men overwegen om juridische stappen te ondernemen. Dit is echter een laatste optie, aangezien een rechtsgang vaak kostbaar en tijdrovend is. Het is raadzaam om eerst alle andere mogelijkheden volledig uit te putten voordat men overgaat tot een gerechtelijke procedure.

Externe juridische bijstand kan noodzakelijk zijn.

Het inschakelen van een ervaren jurist of advocaat is cruciaal bij het voeren van een juridische procedure. Zij kunnen de situatie beoordelen en deskundig advies geven over de slaagkansen van een rechtszaak en de te volgen strategie.

Kostbare en langdurige processen vermijden.

In het algemeen is het aan te bevelen om juridische escalatie te vermijden en te zoeken naar minnelijke oplossingen. Juridische processen zijn niet alleen kostbaar, maar kunnen ook de verhoudingen binnen de VvE verder op scherp zetten.

Succes is niet gegarandeerd.

Een juridische strijd biedt geen garantie op succes; de uitkomst kan onzeker zijn. Bovendien, zelfs bij winst, kan het uiteindelijke resultaat soms teleurstellend zijn, omdat juridische overwinningen vaak worden overschaduwd door hoge kosten en langdurige conflicten.

Lees ook:

Blijf op de hoogte

Het laatste VvE.nl nieuws in jouw mailbox. Meld je nu aan voor de VvE.nl nieuwsbrief!